Tin nổi bật

THÔNG BÁO Kết quả điểm xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen

THÔNG BÁO

Kết quả điểm xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen

_____________ 

Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen
  thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đến các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức 
tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen 

(Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển đính kèm).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo này,
 thí sinh dự xét tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo điểm học tập và 
điểm tốt nghiệp đến Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen.

Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen  
không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên
 và đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử hoặc fax.

Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen  
thông báo để các thí sinh dự xét tuyển được biết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát;

- Thí sinh tham dự xét tuyển;

- Phòng TCCB Sở;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

GIÁM ĐỐC

 

Đặng Văn Hùng

Các tin khác

Tin tức sự kiện»Xem tất cả

Chương trinh biểu diễn»Xem tất cả

Chân dung nghệ sĩ»Xem tất cả